อำนวยการ | บริหารงานบุคคล | นโยบายและแผน | ส่งเสริมฯ | นิเทศ ติดตามฯ

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

30 ธ.ค. 53

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2544 หนังสือ  ประกาศ สพฐ.

29  ธ.ค.  53

โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนลูกเสือไทยสู่สากล ปี 2554  
         ด้วย  สำนักงานปบัดกระทรวงศึกษาธิการ  จัดโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนลูกเสือไทยสู่สากล ปี 2554  ระหว่างวันที่ 28  ม.ค. - 1 ก.พ. 54 ณ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด   จ.สมุทรปราการ สพป.ศก.3  ขอประสาสัมพันธ์ โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป. ศก. 3  ภายในวันที่ 14  ม.ค. 54   
รายละเอียด
๒๓ ธ.ค.๕๓ ด่วนที่สุด สมัครคัดเลือกลูกเสือ-เนตรนารีไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๒ ณ ประเทศสวีเดน รายละเอียด
๑๗ ธ.ค.๕๓

 ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๔๔  
ด้วย สพป.ศก๓ ขอให้ท่านคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติในเบื้องต้น จำนวน ๑ คน ส่งแบบเสนอข้อมูลและผลงานมายัง  สพป.ศก๓ ภายในวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๕๓  รายละเอียด

๑๕ ธ.ค. ๕๓

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์รั้วโรงเรีย
                ด้วย  ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  ตามยุทธศาสตร์  ๕  รั้วป้องกัน  สพป.ศก.๓  ได้จัดส่งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ปี ๒๕๕๔
รายละเอียด

๑๕ ธ.ค. ๕๓

รายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
                ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ และสนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จำแนกสถานะของสถานศึกษา  เพื่อดำรงควาเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  สพป.ศก.๓ จึงขอความร่วมือสถานศึกษาในการกรอกข้อมูลตามแบบรายงาน
รายละเอีดค
8  ธันวาคม  2553 การจัดประกวดคำขวัญวันครู  พ.ศ. 2554  รายละเอียด
8  ธันวาคม 2553 การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู  เนื่องในโอกาสวันครู  พ.ศ. 2544  รายละเอียด

29 พ.ย. 53

 ด่วนที่สุด การรับสมัครนักเรียนทุนมูลนิธิยุุวพัฒน์  รายละเอียด

29 พ.ย.53

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก รายละเอียด

26 พ.ย. 53

จุดเน้นการดำเน้นโครงการรั้วโรงเรียน  ปี 2554  รายละเอียด

25 พ.ย. 53

ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2554 เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายยกรัฐมนตรี รายละเอียด

12  พ.ย. 53

คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น  ประจำปี 2554  เพื่อเข้าเยี่ยมชมคารวะ ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรีั รายละเอียด

5 พ.ย. 53

การส่งแบบรายงานลูกเสือและนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกาา 2553  รายละเอียด

2 พ.ย. 53

การประชุมสภานักเรียน  ประจำปี  2554
         ตามที่ สพฐ. มีการดำเนินโครงการสภานักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรนักเรียนให้เข้มแข็งเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในวิถีประชาธิปไตย โรงเรียนใดสนใจสมัครเข้าร่วมประชุม
รายละเอียด

26 ต.ค. 53

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำทุกปี และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติตามหลักเกณฑ์และประเภทที่กำหนด
 รายละเอียด

22 ต.ค. 53

ผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553  รายละเอียด

21  ต.ค.  53

ประกาศรับสมัครขอรับทุน โครงการโรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อพัฒนา  ประจำปี  2554  มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา รายละเอียด

19  ต.ค.53

มูลนิธิดำรงราชานุสรณ์ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมสอบชิงทุนการศึกษา  ประจำปี 2553 รายละเอียด

18 ต.ค. 53

แจ้งคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ (การจัดทำแบบ ปพ.3)  รายละเอียด

15  ต.ค. 53

คู่มือ แนวทางการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวในสถานศึกษา รายละเอียด

14 ต.ค. 53

จัดสรรคคู่มือประมานนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รายละเอียด

14  ต.ค. 53

การป้องกันและควบคุมการแก้ไขสถานการณ์ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ รายละเอียด

27 ก.ย.53

ย้ำเตือนการป้องกันและแก้ปัญหาการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่  ชนิด เอ (เอช 1 เอ็น 1) รายละเอียด

27 ก.ย. 53

ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยหัวใจไทย  รายละเอียด

27 ก.ย. 53

ด่วนที่สุด เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการคุณธรรมนำผู้บริหารสืบสานครูมุ่งสู่ศิษย รายละเอียด

21 ก.ย. 53

รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทุนอาหารกลางวันในโรงเรียน  รายละเอียด

20 ก.ย. 53

การคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2553 รายละเอียด

20 ก.ย. 53

แจ้งวันแข่งขัน"สพฐ.ฮอนด้าวิ่ง  31  ขา สามัคคีป ี5 " รายละเอียด

15 ก.ย. 53

โครงงานคุณธรรมนำผู้บริหารสืบสานครูมุ่งสู่ศิษย์

13 ก.ย.53

การประกวดสุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ประจำปีการศึกษา 2553  รายละเอียด

13 ก.ย.53

การป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว รายละเอียด

10 ก.ย. 53

โครงการมหกรรมส่งเสริมดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน รายละเอียด

3  ก.ย. 53

ขอเชิญส่งนัเเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบทักษะทางดนตรี  รุ่นที่  13  รายละเอียด

26 ส.ค. 53

แก้ไขกำหนดการแสดงโชว์มหกรรมรวมวง "โครงการมหกรรมส่งเสริมนาฏศิลป์ไทยและพื้นเมือง รายละเอียด

25 ส.ค. 53

กำหนดการและเกณฑ์การประกวด โครงการมหกรรมส่งเสริมนาฏศิลป์ไทยและพื้นเมือง รายละเอียด

24 ส.ค. 53

ประกาศผลการประกวดแข่งขันดนตรี  นาฎศิลป์ไทยและพื้นบ้าน  ปีการศึกษา 2553 รายละเอียด

24  ส.ค. 53

โครงการ"ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" รุ่นที่ 13/2554 (มูลนิธิดำรงชัยธรรม) รายละเอียด

24 ส.ค. 53

ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมสำนึกดี "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2553 รายละเอียด

7 ก.ค.53

การขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์หลักฐานทางการศึกษา แบบ ปพ. รายละเอียด

4 ก.ค.53

การขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. ปีการศึกษา 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบข้อมูลเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ

21 มิ.ย. 53

เรื่อง  รายละเอียดการแข่งขันภาษาจีน  เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 7
    ระเบียบการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 (นานาชาติ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชิงทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม ปีการศึกษา 2553 รายละเอียด

21 มิ.ย. 53

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในสถานศึกษา รายละเอียด

9 มิ.ย. 53

โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2553
     ด้วย กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคา่รออมสิน ได้จัดทำโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2553 โดยให้ สพท.ศก.3 คัดเลือกโรงเรียนดีเด่น จำนวน 1 โรง และคัดเลือกนักเรียนดีเด่น จำนวน 1 คน จากโรงเรียนรัฐบาลในสังกัด รายละเอียด

9 มิ.ย. 53

รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้ารัีบทุนการศึกษากองทุน 40 ปี มข.ฯ
     ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมอบทุนการศึกษากองทุน 40 ปี มข. เพื่อเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 57 ทุน จังหวัดละ 3 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท/ปี เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนจะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับทุนในระดับอุดมศึกษาหากเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียด

9 มิ.ย. 53

รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
     ด้วย มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จะมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าแก่นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวขนให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 50 ทุนๆ ละ 10,000 บาท เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายละเีอียด

9 มิ.ย. 53

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนทรู "รู้รักษ์โลก...รู้ลดคาร์บอน"
    เชิญชวน ร.ร.ที่เปิดสอนในระดับ ม.4-ม.5 เข้าร่วมกิจกรรม โดยสมัครเป็นทีมๆ ละ 3 คน หนึ่งโรงเรียนสามารถส่งเรียงความได้ 1 เีรื่อง เขียนเรียงความในหัวข้อ "รู้รักษ์โลก...รู้ลดคาร์บอน" รายละเอียด

9 มิ.ย. 53

ขอความร่วมมือในการควบคุมป้อบกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รายละเอียด

1 มิ.ย. 53

รายงานผลการดำิเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  รายละเอียด

1 มิ.ย. 53

เรื่อง   ตารางแผนงานการออกปฏิบัติงานพระธรรมทูต  ประจำปี 2553 
     เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน (เฉพาะในเขตอำเภอขุขันธ์)  รายละเีอียด

26 พ.ค. 53

แจ้งประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2554  รายละเอียด

18 พ.ค. 53

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2553 รายละเอียด

18 พ.ค. 53

การสำรวจกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียด

11 พ.ค. 53

เรื่อง การประชุมชี้แจ้งการใช้สื่อ Teacher'sKit ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ที่สพท.ศก.1 เลื่อนไปไม่มีกำหนด
ชื่อโรงเรียน

1. หนองสะแกสน  2. บ้านบัวบก  3. บ้านเปี่ยมตะลวก  4. บ้านเขวิก  5. บ้านคะนาสามัคคี
6. บ้านบก(ประชาสามัคคี)  7. บ้านเรียม  8. วัดเขียน  9. บ้านสำโรง  10. บ้านหว้าน
11. บ้านตราด  12. บ้านชำแระ  13. บ้านตาจวน  14.บ้านปุดเนียม  15.บ้านโป่ง (ไพรบึง)
16.บ้านสะเดาน้อย  17.บ้านโพนปลัด  18.บ้านอาลัย  19. บ้านดินแดง  20.บ้านแดง
21.บ้านตาโสม  22.บ้านเรือทองคลองคำ

11 พ.ค. 53

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ตากะจะเกมส์" ครั้งที่ 5  ประจำปี 2553 รายละเอียด | ระเบียบกีฬาตากะจะเกมส์

11 พ.ค. 53

เรื่อง  แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา  รายละเอียด

7 พ.ค. 53

แจ้งข่าวเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก รายละเอียด

7 พ.ค. 53

การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีการศึกษา 2553  รายละเอียด

19 เม.ย. 53

เรื่อง  การคัดลเอกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2552 รายละเอียด

31 มี.ค. 53

ด่วนที่สุด  ใบสมัครรับทุนพระราชทานทุนการศึกษา  โครงการ"ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามบรมราชกุมาร"  รายละเอียด

31 มี.ค. 53

เรื่อง ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  เพื่อเยาวชน  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รายละเอียด

29 มี.ค. 53

รายงานนักเรียนจบการศึกษา 2552
     ขอให้โรงเรียนได้รายงานข้อมูลนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ที่
http://doc.obec.go.th/Rubstudent_web53 หรือ http://210.246.188.60/Rubstudent_web53 หรือ http://210.246.188.64/ รายละเอียด

26 มี.ค. 53

เรื่อง  แจ้งปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2553 เพิ่มเติม  รายละ้้เอียด

23 มี.ค. 53

เรื่อง  สำรวจจำนวนข้าราชการครู(ผู้สอน) ในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติในการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ประจำปีงบประมาณ  2553  รายละเีอียด

23 มี.ค. 53

เรื่อง  : เลื่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ด่วนที่สุด
   เรียน  : ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด
   เนื้อหา : หนังสือประทับตรา สพฐ. ที่ ศธ 04006/ว567 ลงวันที่ 22 มี.ค. 53 แจ้งเลื่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือกนัเกรียนชั้น ม.1 จากวันที่ 23 มี.ค. 53 เป็นวันที่ 31 มี.ค. 53 และชั้น ม.4 จากวันที่ 24 มี.ค. 53 เป็นวันที่ 31 มี.ค. 53
รายละเอียด

19 ก.พ. 53

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพัน์ืใหญ่ ชนิด เอ (เอช 1 เอ็น 1)
        ตามที่ สพท.ศรีสะเกษ เขต 3 แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการเฝ้าระวังและเตรียมการรับมือการแพร่ระบาดของโรค ในการนี้ สถานการณ์มีแน้วโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นเกือบทุกภาคทั่วประเทศ  ขอให้สถานศึกษาดำนินการคัดกรองนักเรียน
/รายละเอียด/

 19 ก.พ. 53

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 100,000 คน

8 ก.พ. 53

ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์

 

ข่าวปี 2554